Ugrás a tartalomra

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító Okirat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szervezeti és Működési Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szabályzatok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Jogszabályok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

 

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Múzeumi tevékenység, könyvtári tevékenység

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: Kulturális javak (műszaki és közlekedési szakterületen) gyűjtése, feldolgozása, őrzése, bemutatása, nyilvános szakkönyvtári tevékenység.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: A kiállítások és a könyvtár nyitva tartására, a kutató szolgálat rendjére vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

Kiállítások nyitva tartására vonatkozó tájékoztatás: MMKM honlap „Kiállításaink”, „Tagintézmények”.

Kutatószolgálat és könyvtár működésére vonatkozó tájékoztatás: MMKM honlap „Kutatás”.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A múzeumi belépődíjakra vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető: MMKM honlap „jegyinfo”

A hatályos jogszabály (194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről) szerinti belépési kedvezményeket az intézmény biztosítja.

A jogszabály szövege elérhető: Nemzeti Jogszabálytár njt.hu

A könyvtárba a belépés díjtalan.

 

A múzeum szakmai nyilvántartásai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény VIII. fejezete szerinti közalkalmazotti nyilvántartás

A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet szerinti szakmai nyilvántartások

Saját fenntartású adatbázisok jegyzéke: könyvtári adatbázis

A múzeum alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: A tárgyi és papír alapú gyűjteményekre, továbbá a könyvtári anyagra – jogszabály által előírt – adatokat gyűjt, és dolgoz fel az intézmény.

Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: Kutatószolgálat keretében, melyről a tájékoztatás a honlapon hozzáférhető (a Kutatás/Kutatószolgálat menüpont alatt).

Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: Díjszabás alapján, amely a honlapon hozzáférhető (a Kutatás/Kutatószolgálat menüpont alatt).

 

Nyilvános kiadványok

Nyilvános kiadvány címe: Közlekedési és Technikatörténeti Szemle.

A nyilvános kiadvány témájának leírása: A közlekedés- és technikatörténet legújabb kutatási eredményeinek közzététele.

A nyilvános kiadványhoz való hozzáférés módja: Az on-line kiadvány a múzeum honlapjáról elérhető.

A nyilvános kiadványáért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye: A kiadvány a múzeum honlapjáról ingyenesen elérhető.

 

Pályázatok

Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: Az álláspályázatok a honlapon hozzáférhetők. Ugyanitt olvashatóak az intézmény által elnyert pályázatok szakmai beszámolói. (Elérhetőségek/Pályázatok)

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: A múzeum alaptevékenységével kapcsolatos, nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés nem volt.

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltak szerint, amelynek szövege a honlapon hozzáférhető (Közérdekű adatok/2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Főigazgatói Kabinet

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme): Főigazgatói Kabinet MMKM székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. VIII. emelet, postacím: 1426 Budapest Pf.37., telefonszáma: 06/70- 320-9257, e-mail: foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30.§ (3))

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk a www.muzeumstat.hu weboldalon érhetőek el.

Letölthető dokumentumok